Delprojekt 5

Kvinnors brev på tyska i Tyskland under 1700-talet

Tyska kvinnors brev i Tyskland under 1700-talet Delprojekt 6, Tyska kvinnors brev i Tyskland under 1700-talet, omfattar 274 brev fördelade på 14 skribenter. Brevskriverskorna är 9 till antalet, brevskrivarna 5. Detaljerad brevförteckning för delprojektet framgår av brevförteckningsdelen i denna rapport. De olika brevkorpusarnas storlek och sammansättning framgår av nedanstående tabell.

KorpusKKKMMKMMM
Antal brev1081162525166
Antal ord73.81161.19113.51012.32287.023

Antalet ord i den totala korpusen är följaktligen ca 160 000. Breven är, främst av praktisk hänsyn, hämtade från tryckta brevutgåvor. I görligaste mån har nyare, textkritiska editioner använts. Viss ortografisk normalisering har gjorts efter att breven transkriberats. Vid materialinsamlandet har vi beaktat att avsändarna bör ha skrivit fler än 10 brev och att mottagarna är fördelade relativt jämnt mellan båda könen. Ansträngningar har också gjorts för att få en relativt jämn spridning över hela seklet i materialet. Trots detta kan man konstatera en viss övervikt i brev från 1700-talets senare hälft. Skälet till detta diskuteras nedan i översikten över brevgenrens utveckling i Tyskland under 1700-talet.

Den sociala sammansättningen för brevskrivarna i delprojekt 6 är relativt homogen. Med något undantag representerar skribenterna en högborgerlig, intellektuellt och kulturellt framstående grupp individer. I flera fall rör sig brevskrivarna i samma sociala nätverk. Bildningsnivån bland brevskrivarna är generellt hög eller mycket hög, detta fastän de kvinnliga skribenterna inte hade tillgång till utbildning i formell mening.

En svårighet med en undersökning som Kvinnors brev är avsaknaden av andra jämförbara studier. De kvantitativa data som tagits fram inom projektet Kvinnors brev kan således endast undantagsvis jämföras med andra studier i syfte att bekräfta eller falsifiera vissa slutsatser. De flesta av dessa data får därför tillsvidare stå oemotsagda. Därmed är inte sagt att de slutsatser som kan dras inte kan förklaras eller göras mer eller mindre sannolika på annat sätt. För delprojekt 6, Tyska kvinnors brev i Tyskland under 1700-talet, kan en del av de framtagna uppgifterna relateras till brevets och brevgenrens utveckling under 1700-talet inom det tyskspråkiga området. Ansatser till en sådan diskussion har gjort i den färdiga rapporten. Det är även troligt att data som tagits fram inom projektet Kvinnors brev mycket väl kan användas till en mer utförlig diskussion om brevgenrens utveckling än vad som har varit möjligt inom projektrapporten.

Projektansvarig:Jon Helgason

   
Förteckning över skribenter.

Anna Lousia Karsch