Delprojekt 2

Kvinnors brev på svenska i Sverige under 1700-talet

Undersökningen av kvinnors brev på svenska under 1700-talet består av två delundersökningar: delprojekt 2 och delprojekt 4. För det förra delprojektet, som omfattar perioden c:a 1700–1740, ansvarar Börje Westlund och för det senare, som omfattar perioden, c:a 1740–1800, ansvarar Marie Löwendahl. De respektive brevkorpusarna har analyserats var för sig, men när det gäller resultaten av den språkliga och stilistiska analysen har de redovisats gemensamt.

Att redovisningen sker gemensamt beror på att det varit nödvändigt att analysera de svenska breven som en enhet. Skälen till detta är dels att det från den äldre perioden varit svårt att finna ett antal brev tillräckligt stort för att ge statistiskt signifikanta skillnader, dels att delprojektens material har vissa beröringspunkter med delprojekt 3: brev på franska av svenskspråkiga kvinnor under 1700-talet. I vissa fall har överlappningar skett, d.v.s. en skribent har skrivit brev på båda språken.

De olika brevkorpusarnas fördelning när det gäller antal brev och antal ord per korpus redovisas nedan:

KorpusKKKMMKMMM
Antal brev1071731219204
Antal ord44.89983.9825.94210.466100.390

Det rör sig inalles om 20 brevskrivare, 16 kvinnliga och 4 manliga. Den allra största delen av det undersökta materialet består av brev i handskrift. Endast i några fall, där det funnits tryckta utgåvor att tillgå, har dessa använts. Detta gäller författarna Hedvig Charlotta Nordenflycht, Anna Maria Lenngren, Johan Henrik Kellgren, Thomas Thorild och Carl Christoffer Gjörwell. Från den första perioden (c:a 1700–1740) har följande brevskrivare valts: Hedvig Ulrika Posse (g. Törnflycht), Ulrika Maria Tessin (g. Sparre), Augusta Törnflycht (g. Wrede-Sparre), Agneta Wrede (g. Lillie), Regina Westersköld (g. Estenberg), Eva Stenbock (g. Barnekow), Beata Stenbock (g. Sparre) och Per Estenberg.

Den senare perioden (c:a 1740–1800) räknar följande brevskribenter (förutom de ovan nämnda författarna): Hedvig Ulrika De la Gardie (g. Armfelt), Julie Ekerman (g. Björckegren), Brite Louise Gjörwell (g. Almqvist), Gustafva Eleonora Gjörwell (g. Lindahl), Brita Christina Sparre (g. Törnflycht), Magdalena Christina Stenbock (g. De la Gardie) och Beata Christina Strömfelt.

När det gäller brevskribenternas sociala tillhörighet kan sägas att merparten tillhör adeln, i några fall den högre borgerligheten. Det rör sig således om ett elitskikt. De yrkesverksamma författarna utgör väl en särskild grupp men har genom sin utbildning och verksamhet nära relationer med såväl adel som högre borgerlighet.

Projektansvariga:
Marie Löwendahl
Börje Westlund

   
Brevkorpusen för de kvinnliga skribenterna 1600 1740

Brev på svenska från äldre nysvensk period, ca. 1600- ca 1740. Materialet utgörs av brevsamlingar i Riksarkivet, som arkivundersökning resulterat i. (För denna period ca 500 brev på svenska.)


Brev av Augusta Törnflycht, gift grevinna Wrede Sparre, till svägerskan, grevinnan Brita Stina Sparre.

Skribenter 1740 - 1800

Förteckning över de skribenter som skall ingå i den jämförande språkliga/litterära analysen

Delprojektbeskrivning

Presentation av den fördjupade undersökningen


Brev 1

Brev 2