Projektbeskrivning

Projektet Kvinnors brev syftade till att empiriskt pröva den diskuterade hypotesen om en kvinnospecifik kultur och ett därtill hörande kvinnligt språk. Materialet för denna undersökning var brev skrivna av kvinnor från medeltiden respektive 1600- och 1700-tal. Även mäns brev från samma epoker beaktades som jämförelse.

Läs mer

Bakgrund

Det privata eller familjära brevet kan räkna sina anor tillbaka till antiken, både ifråga om praktisk utövning och teoretiska kommentarer om hur brev borde utformas. Till skillnad från andra typer av brev av mer officiellt slag kännetecknas privatbrevet av vardaglig omedelbarhet och en tämligen enkel och direkt stil. Brevet skall genom skriften ge en bild av den skrivande och världen, förmedlat till adressaten på samma sätt som om de två var inbegripna i en verklig dialog, öga mot öga.

Läs mer

Resultat

Inom ramen för projektet Kvinnors brev, finansierat av Riksbankens jubileumsfond, lett av professor Eva Hættner Aurelius, har hittills tre större undersökningar presenterats:

Grevinnan Ulla Tessin i sitt kabinett år 1762.
Akvarell av Olof Fridsberg
.
 

Women's Langauage - läs mer


Min allrabästa och ömmaste vän - läs mer


Hjärtats skrifter/Schriften des Herzens - läs mer             Hjärtats skrifter/Schriften des Herzens - läs mer