Delprojekt 4

Kvinnors brev på engelska under 1700-talet

Engelska brev 1700–1820

Den engelska brevkorpusen består uteslutande av brev som är tillgängliga i tryckta utgåvor och innehåller således inga transkriberade handskrifter. De brev som valts härrör från kulturellt och konstnärligt verksamma personer, inte från personer i den sociala eliten, även om de flesta av de här representerade skribenterna hör till de övre sociala skikten. En majoritet av dessa är författare som publicerat sig, och det kan sägas att deras brev är mera litterära, dvs. mer konstnärliga, både språkligt och stilistiskt, än de som skrivits av deras samtida likar. Det kan därför antagas att många litterära drag kan iakttas i de engelska breven.

I samklang med de allmänna riktlinjerna för projektet, består den engelska korpusen av 300 brev skrivna av tio kvinnor och fem män. Skribenterna kommer från England, Skottland och Wales, och de är födda mellan 1689 och 1775. Alla skriver mestadels på engelska, även om några av dem skrev brev på franska och italienska; här har endast engelska brev medtagits. De kvinnliga skribenterna är Jane Austen, Joanna Baillie, Frances Boscawen, Frances Burney, Sarah Harriet Burney, Elizabeth, lady Melbourne, Hester Lynch Piozzi, Mary Wollstonecraft, lady Mary Wortley Montag och Dorothy Wordsworth; de manliga skribenterna är James Boswell, David Garrick, Samuel Johnson, Alexander Pope och Horace Walpole.

Antal brev och ord i den engelska korpusen

KorpusKKKMMKMMM
Antal brev1291212525171
Antal ord61.56352.08512.60413.12977.818
Antal ord per brev4774305045251

Urvalskriterier:

Medeltalet för antalet ord per brev syftar endast på breven i korpusen, och skall inte uppfattas som ett mått på medellängden på engelska brev från 1700-talet.

Förutom projektets allmänna riktlinjer för brevurvalet har i detta delprojekt hänsyn tagits till andra faktorer vid urvalet av brev. Detta beror delvis på den socio-kulturella situationen i 1700-talets England, men också på rent praktiska överväganden. Följande kriterier har applicerats – kriterierna listas i ungefärlig prioritetsordning:

  1. Breven skall vara tillgängliga i tryckta utgåvor.
  2. Breven skall vara tillgängliga i moderna vetenskapliga utgåvor, eller i äldre utgåvor vilka kan anses vara vetenskapligt tillförlitliga. Framförallt skall breven inte ha stympats eller censurerats.
  3. Varje skribent måste ha skrivit det erforderliga antalet brev (25 från kvinnor, 10 från män), av vilka hälften skall vara till män, och hälften till kvinnor.
  4. Breven skall ha varit skrivna under perioden 1700 – 1820.
  5. Skribenterna skall så långt möjligt vara personer från olika sociala och geografiska miljöer, alltså representera skilda socio-ekonomiska förhållanden, social ställning, konfessioner och ideologier.
  6. Breven från varje skribent skall härröra från ett så brett tidsspektrum som möjligt.
  7. Brevmottagarna för varje enskild brevskrivare/brevskriverska skall vara så olika som möjligt, så att inte mer än tre brev till samma person skall finnas med i korpusen.
  8. Mycket korta eller mycket långa brev skall undvikas.
  9. Urvalet av brev från varje brevskrivare/brevskriverska skall om möjligt återspegla hans eller hennes typiska brev, med hänsyn tagen till grad av intimitet, de avhandlade ämnena, stil, känslomässigt engagemang.
  10. Breven skall väljas med hänsyn till deras lämplighet vad avser litterär analys.

Projektansvarig:Lena Olsson

   
Brevkorpus

Förteckning över kvinnliga och manliga brevskrivare

Exempelbrev
Frances Burney to Stephen Allen 13 November [1773]

Lady Mary Pierrepont to Anne Justice [c. 5 July 1710]