Delprojekt 1

Kvinnors brev på latin under medeltiden

Projektets syfte och metod har varit bestämmande för brevurvalet. De krav som ställts på materialet inom delprojekt 1 har varit 1* att breven skulle vara tillgängliga i moderna textkritiska utgåvor, 2* att alla brev skulle ha författats på latin och vara bevarade på originalspråket, 3* att alla brev skulle vara verkliga brev, d.v.s. skrivna primärt i syfte att kommunicera med en eller flera i rummet frånvarande personer, 4* att breven skulle ingå i stora brevsviter, 5* att varje skribent skulle ha skrivit brev till både kvinnor och män.

Den enda bevarade brevsamling från en kvinnlig skribent som uppfyller alla dessa krav är Hildegard av Bingens brevväxling. Under 1100-talet var man medveten om värdet av att bevara brevsamlingar. Produktiva skribenters korrespondenser lät man systematiskt sammanföra till brevsamlingar och bevara genom att kopiera dem i stora handskrifter. Hildegards brev är 390 till antalet, varav 70 är ställda till kvinnor. Breven finns nu i en modern utgåva. Tidigare forskning har konstaterat, att breven i allt väsentligt är formulerade av Hildegard själv och på latin. Troligen hade hon under hela sin produktiva period tillgång till sekreterare och andra skrivare. Flera av dem är kända till namnet. I olika delar av sin produktion har hon själv beskrivit sekreterarnas uppgift och dess begränsning: vid behov skulle sekreterarna rätta hennes formlära och hennes syntax. Innehåll och ordval fick de inte ändra. Härav framgår att hon själv formulerade visionerna på latin och att hon förlitade sig på sitt eget ordförråd.

En stor del av breven är skrivna som svar på brev med förfrågningar från andra människor. Andra brev uppmanar till reformer inom kyrkan och adeln. Bland korrespondenterna finns påvar, biskopar, abbotar och abbedissor, nunnor och munkar, furstar och furstinnor samt lekmän och -kvinnor inom adel och borgerskap. Det har visat sig svårt att hitta större brevsviter från män som koresponderade med både kvinnor och män. Åtskilliga latinska korrespondenser är bevarade och dessutom utgivna i modern tid, men kvinnliga adressater lyser mestadels med sin frånvaro. De manliga brevskrivarna i delprojektet är Petrus Damiani, helgon, poet och biskop i Ostia, Johannes av Salisbury som var kansler hos ärkebiskopen av Canterbury och anhängare av Thomas Beckett, Bernhard av Clairvaux, dennes vän och korrespondent Petrus Venerabilis, abbot i Cluny, samt Hildegards siste sekreterare Guibert de Gembloux.

I delprojekt 1 är således samtliga brev med kvinnlig skribent författade av en person, Hildegard av Bingen. Detta innbär att en jämförelse mellan KK och KM blir en jämförelse mellan brev skrivna av en kvinna till kvinnor respektive till män. Breven inom MK och MM däremot har fem olika upphovsmän. De olika brevkorpusarnas storlek och sammansättning framgår av nedanstående tabell.

KorpusKKKMMKMMM
Antal brev70681322103
Antal ord15.73916.4485.99910.43432.881

Projektansvarig: Hedda Gunneng

   
Hildegard av Bingen till manliga adressater:

Lista av brev till manliga adressater.

Hildegard av Bingen till kvinnliga adressater

Lista av brev till kvinnliga adressater

Exempelbrev.

Från Hildegard till Adelheid, abbedissa i Gandersheim. Skrivet mellan 1152 och 1170.