Hjärtats skrifter. En brevkulturs uttryck i korrespondensen mellan Anna Louisa Karsch och Johann Wilhelm Ludwig Gleim

Jon Helgason, Critica Litterarum Lundensis 8, 2007. Översatt till tyska: Schriften des Herzens. Briefkultur des 18. Jahrhunderts im Briefwechsel zwischen Anna Louisa Karsch und Johann Wilhelm Ludwig Gleim, Wallstein 2012.

Hjärtats skrifter är en undersökning av brevet som kommunikationsform under 1700-talet. Brevkulturen i 1700-talets Tyskland betraktas som ett av startskotten för vad som brukar kallas den moderna tiden. I denna studie granskas brevkulturens funktion och betydelse för det epistemiska skifte som äger rum under senare hälften av 1700-talet med utgångspunkt i korrespondensen mellan de tyska diktarna Anna Louisa Karsch och Johann Wilhelm Ludwig Gleim. Denne var en av sin tids mest uppburna kulturpersonligheter, vars vän- och bekantskapskrets utgör ett slags ”vem är vem” för den tyska upplysningen: Herder, Wieland, Klopstock, Lessing, Gellert, Winckelmann med flera. Gleims diktarkollega, Anna Louisa Karsch, var i flera avseenden hans motsats. Hon var en kvinna av folket med två misslyckade äktenskap bakom sig då hon år 1761, vid en ålder av 40 år, fick sitt litterära genombrott i Berlins salonger och hyllades som naturbegåvning. Karsch förkroppsligade estetiska och poetologiska frågeställningar i samtiden genom det faktum att hon som kvinna utan formell utbildning kunde dikta. Därigenom kom hon att få en paradigmatisk funktion i tidens kulturliv. Deras korrespondens, skriven mellan åren 1761–1791, utgör ett unikt källmaterial till de litterära, kulturella och sociala strömningar som förebådar den tyska litteraturens guldålder.


Hjärtats skrifter

Schriften des Herzens