Förstasidan

Grevinnan Ulla Tessin
   
Projektbeskrivning

Kvinnors brev är ett av Riksbankens Jubileumsfond finansierat projekt, lett av professor Eva Hættner Aurelius Lund. Projektets syfte är att genom språkvetenskaplig och litteraturvetenskaplig metod analysera kvinnors och mäns brev från skilda epoker och språk med utgångspunkt från teorin om ett särskilt kvinnligt språk och en särskild kvinnlig kultur.

Bakgrund

Det privata eller familjära brevet kan räkna sina anor tillbaka till antiken, både ifråga om praktisk utövning och teoretiska kommentarer om hur brev borde utformas. Till skillnad från andra typer av brev av mer officiellt slag känntecknas privatbrevet av vardaglig omedelbarhet och en tämligen enkel och direkt stil.